Gedeponeerd bij KvK Amsterdam onder nr. 40531255

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
(Model van de Vereniging van Foliefabrikanten)

 

1)  Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en handelsovereenkomsten waarbij wij als verkoper/leverancier optreden. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van kopers gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door ons zijn aanvaard. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

2)  Definities.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “koper” wordt daaronder mede begrepen “opdrachtgever”.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, wordt daaronder mede begrepen een bericht verzonden per fax en e-mail, ook indien deze vanwege de (automatische) wijze van verzending niet is ondertekend.

 

3) Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten, levertijd en levering op afroep.

 1. Al onze aanbiedingen en mondelinge toezeggingen zijn steeds geheel vrijblijvend. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand zodra wij de ons verstrekte order schriftelijk  hebben bevestigd, danwel zodra wij feitelijk een aanvang hebben gemaakt met de uitvoering van de ons verstrekte order.
 2. De levertijd gaat in indien en nadat een order door ons schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering benodigde gegevens en materialen door ons van de koper zijn ontvangen. Elke levertijd wordt door ons naar beste weten opgegeven, doch is niet bindend. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat wij door overmacht tijdelijk niet in staat zijn te leveren als gevolg van buitengewone omstandigheden, ook als die naar verkeersopvattingen voor onze rekening komen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verkrijgen der order te voorzien. Overschrijding van de termijn van levering door welke oorzaak ook zal de koper, behoudens ingeval van opzet of grove schuld onzerzijds, nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding.
 3. Indien bij levering op afroep geen andere termijn is overeengekomen, geldt als maximum termijn waarbinnen dient te worden afgeroepen een termijn van drie maanden na gereedmelding of zoveel korter als in de gegeven omstandigheden als redelijk moet worden beschouwd. Bij levering op afroep wordt de koper geacht ermee te hebben ingestemd dat de levering heeft plaatsgehad op het voor afroep overeengekomen tijdstip. Indien feitelijke levering op dat tijdstip niet heeft plaatsgehad treden wij vanaf dat moment als houder voor de koper op. Wij zijn in dat geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.

 

 

4) Ontbinding.

Indien uitvoering van een door ons aangegane overeenkomst bezwaarlijk is als gevolg van buitengewone omstandigheden als hiervoor sub 3 bedoeld hebben wij het recht om, in plaats van na te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een koper die haar aanspraken op grond van tekortkoming onzerzijds in de nakoming van verbintenissen wil doen gelden, dient steeds eerst bij aangetekende brief aan ons de gelegenheid te bieden gebruik te maken van ons recht de ontbinding in te roepen.

 

5) Betaling.

 1. Alle betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te onzen kantore of op onze bankrekening. Betalingen aan een vertegenwoordiger of aan (andere) personeelsleden zijn alleen geldig, indien een door een directeur of procuratiehouder onzer vennootschap getekende kwitantie wordt afgegeven. Wij zijn gerechtigd op onze facturen 2 % toeslag kredietbeperking in rekening te brengen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij tijdige betaling kan de berekende toeslag kredietbeperking in mindering worden gebracht op het factuurbedrag.
 3. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling aan ons een rente verschuldigd ad 1 % per maand of de vertragingsrente als bedoeld in art. 6:119a Burgerlijk Wetboek indien deze hoger is.
 4. Bij niet-tijdige betaling is de koper verplicht op eerste verzoek onzerzijds zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn plichten jegens ons.
 5. Indien wij ons bij gebreke van tijdige betaling genoodzaakt zien een vordering ter incasso in handen van derden te stellen, is de koper aan ons alle daaruit vloeiende kosten verschuldigd, waarbij de kosten voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden – kosten verbonden aan de tenuitvoerlegging van een executoriale titel die niet vallen onder een proceskostenveroordeling daaronder niet begrepen – worden gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van Euro 100,00. Alle betalingen door of namens koper geschieden allereerst in mindering op de verschuldigde renten en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd alle lopende orders op te schorten totdat betaling binnen een nader door ons aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft betaling binnen deze nadere termijn achterwege, dan zijn wij gerechtigd alle lopende overeenkomsten te ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.

 

6) Eigendomsvoorbehoud en gebruik.

 1. Door ons geleverde zaken, alsmede eerder geleverde zaken, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, totdat de koper al hetgeen wij van hem/haar te vorderen hebben of zullen hebben, met inbegrip van renten en kosten, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade)vergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst, volledig aan ons heeft betaald. Koper is niet bevoegd de door ons geleverde zaken op welke wijze dan ook te vervreemden anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf of beroep.
 2. Koper is niet bevoegd de door ons geleverde zaken op welke wijze dan ook te bezwaren. Koper verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsten te betreden waar onze zaken zich bevinden, teneinde onze eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
 3. De voor de opdrachtgever vervaardigde ontwerpen, matrijzen, clichés, beelddragers en litho’s, gereedschappen en dergelijke, alsmede de daarop rustende auteursrechten, blijven, voor zover niet anders overeengekomen, eigendom van ons en tot overdracht zijn wij niet gehouden.
 4. De voor herhaald gebruik bestemde emballage van producten van ons blijft eigendom van ons. De opdrachtgever zal deze emballage tot de beschikking van ons houden en is aansprakelijk voor schade of verlies hiervan.
 5. Resten (uitschot, afval) van door koper ter productie verschafte materialen of halffabrikaten worden geacht door koper aan ons in eigendom te zijn overgedragen.

 

7) Garantie koper

De koper garandeert ons gerechtigd te zijn om alle door of namens de koper aangeleverde ontwerpen, afbeeldingen en teksten te (laten) verveelvoudigen en te gebruiken en vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden op grond van aan dezen toekomende merk- en/of auteursrechten ter zake van deze ontwerpen, afbeeldingen en teksten.

 

8) Toerekenbare tekortkoming.

Indien de koper toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, zijn wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van ons, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling door de koper. De koper is gehouden om na daartoe strekkend verzoek zekerheid te stellen tot nakoming van zijn verplichtingen.

 

9) Vervoer.

De kosten van vervoer zijn voor rekening van de koper, tenzij levering franco is overeengekomen. Vanaf het tijdstip, waarop de verkochte zaken of een gedeelte daarvan ter aflevering worden ingeladen, draagt de koper het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de koper of derden mocht ontstaan.

 

10) Prijzen.

Wij zijn gerechtigd de bij de aanvaarding van de order overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst grondstoffen, hulpmiddelen, de prijzen van onderdelen, welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen, rechten of retributies, vervoer e.d. een verhoging ondergaan, ook wanneer deze het gevolg zijn van valutawijzigingen, alsmede in het geval van de invoering van nieuwe of de verhoging van bestaande heffingen en belastingen van overheidswege.

 

11) Reclames, toleranties, beperking aansprakelijkheid.

 1. De koper is verplicht tot controle van het geleverde op moment van aflevering.
 2. Reclames/klachten moeten om geldig te zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken bij aangetekende brief of per fax bij ons zijn ingediend. Reclames/klachten wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
 3. Wij spannen ons in om overeenkomstig de overeengekomen order te leveren. Afwijkingen terzake van overeengekomen gewichten, hoeveelheden, maten, kleuren, bedrukking en/of andere uitvoeringsaanduidingen geven geen recht de levering niet te aanvaarden, tenzij de afwijking zodanig is dat deze onaanvaardbaar is.
 4. Afwijkingen van de overeengekomen dikte, lengte of breedte van de geleverde producten dienen te worden beoordeeld aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde producten en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.
 5. De toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat (lengte en/of breedte) bedraagt voor kunststoffilm op rollen en voor zakken uit kunststoffilm 5%.
 6. De toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:

–          kunststoffilm tot en met 20 mu:                    20%

–          kunststoffilm van 20 mu tot 50 mu:              15%

–          kunststoffilm boven 50 mu:                          10%

 1. Meer- of minderlevering worden geacht in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheden en/of aantallen te zijn, indien de afwijkingen in hoeveelheid of aantal niet meer zijn dan:

–          30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg.

–          20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 500 t/m 1000 kg.

–          10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 1000 t/m 5000 kg.

–          5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht boven 5000 kg.

 1. Bij het aanbrengen op verpakkingen van enige code, waaronder de EAN code, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid t.b.v. de bruikbaarheid, noch voor de gevolgen van het niet kunnen lezen of het onjuist lezen van een zodanige code door daartoe geëigende apparatuur.
 2. De koper heeft niet het recht om te weigeren de verkochte zaken in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij wij hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Ingeval de koper meent dat het door ons geleverde niet overeenstemt met wat wij hebben verkocht dient hij ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en gelegenheid te geven de geleverde zaken te bezichtigen. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd. In alle gevallen waarin niet franco wordt geleverd, heeft de koper het recht de zaken op eigen kosten voor verlading te keuren, mits hij ons tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.
 3. Reclames geven de koper niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zullen wij, te onzer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte zaken zijn wij niet verplicht.
 4. Iedere gedeeltelijke levering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en dient door koper te worden betaald.
 5. Behoudens afwijkende bedingen in deze voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade geleden door koper en/of haar afnemers ten gevolge van niet-nakoming van onze verplichtingen, tenzij deze een gevolg is van ons toerekenbare opzet of grove schuld.

 

 

12) Geschillen.

Op alle overeenkomsten is intern Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan, neemt de bevoegde rechter van de plaats van onze statutaire vestigingsplaats kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen ons en de koper, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de op grond van de wet bevoegde rechter.

 

13) Algemene bepalingen.

Deze algemene voorwaarden staan aan het uitoefenen van onze wettelijke rechten niet in de weg.